BLOGI  - 21.11.2022

Kurkistus EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan aikuiskoulutuksen näkökulmasta

 Reilu kymmenen vuotta sitten astuin opettajana ensimmäistä kertaa aikuisryhmän eteen. Ryhmässä oli eri ikäisiä noin parikymppisestä aina eläkeikäisiin saakka. Tunneilla en juurikaan huomannut eroa eri-ikäisten opiskelijoiden oppimistavoissa, tosin eräällä opiskelijalla oli matematiikan tunnilla pitkäksi mittatikuksi avattava puinen viivain, joka hieman huvitti minua juuri valmistuvaa opettajaa. Kahdeksan opetusvuoden aikana ehdin nähdä kuitenkin huiman digitaalisen murroksen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ja samalla opiskelijoiden digitaalisten taitotasojen erojen kasvavan. Samalla kun opiskelijoiden oppimisympäristö muuttui, muuttui oma opetustapani. Havaitsin, että lähes yhtä tärkeää kuin itse asian opettaminen, oli digitaalisen murroksen tuomien uusien toimintatapojen opettaminen aiheen ohessa. Vaikka vähitellen digitalisaatio oli luokkahuoneessa luonnollinen osa, tuli digitalisaation opettamiseen jatkuvasti kiinnittää huomiota, koska ryhmiin saapui aika ajoin aivan uusia aikuisopiskelijoita.
Euroopan komissio on laatinut digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman (Euroopan komissio, 2021), jonka pohjalla on Covid -19 pandemian esiin nostamat ja aiheuttamat haasteet sekä havainto, että digitalisaatio-osaamista parantavia toimia tarvitaan niin opettajien kuin oppijoiden keskuudessa. 
Euroopan digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman (Euroopan komissio, 2021) kaksi painopistettä niihin kuuluvine osa-alueineen ovat:
”1. Kehitetään tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä
Niihin kuuluvat 
•kestävät verkkoyhteydet, digitaaliset laitteet ja alustat sekä niiden yhteenliitettävyys
•tehokas digiosaamisen suunnittelu, kehittäminen ja päivittäminen, myös organisaatioiden tasolla
•digitaalisesti pätevät ja osaavat opettajat ja opetushenkilöstö
•laadukkaat oppisisällöt, käyttäjäystävälliset välineet sekä tietoturvalliset alustat, joilla noudatetaan tietosuojasääntöjä ja eettisiä normeja.
2.2. Kehitetään digitaalisessa muutoksessa tarvittavia digitaalisia taitoja ja osaamista
Niillä tarkoitetaan 
•digitaalisia perustaitoja ja -osaamista lapsuudesta vanhuuteen
•digilukutaitoa, joka pitää sisällään kyvyn tunnistaa valeuutiset
•tietotekniikan opetusta
•hyvää ymmärrystä teknologioista, jotka käyttävät erilaisia data-aineistoja, kuten tekoäly
•perustasoa ylempiä digitaalisia taitoja, jotta voidaan kouluttaa lisää digitaalisten alojen asiantuntijoita 
•tyttöjen ja naisten kannustamista digitaalisten alojen opintoihin ja työurille.”
Painopisteiden kaikkien osa-alueiden ollessa tärkeitä, nostaisin digitaalisten koulutusekosysteemien kehittämisen osa-alueista aikuiskoulutuksen merkityksellisiksi kehityskohteiksi sekä tehokkaan digiosaamisen suunnittelun että opetushenkilöstön digitaalisen pätevyyden. (Ks. kaikki osa-alueet: Euroopan komissio, 2021.)
Digiosaamisen suunnittelulla varmistetaan, että opiskelijoita voidaan tukea heidän taitojen kehittymisessään ja jokainen opiskelija saavuttaa oppimista tukevan riittävän digitaalisen osaamistason. Opettajan täydennyskoulutusten tarpeesta on aika ajoin paljon puhetta, mutta sen ohessa olisi keskusteluun mielestäni hyvä nostaa opettajan työn mielekkyys. Kun opettajan digiosaaminen on vahvaa, on opiskelijoiden erilaisten digitaitojen kohtaamiseen työkaluja ja mahdollisiin uusiin oman työn muutoksiin lisää muutoskykyä. Kuten organisaatioiden muutosvalmiudesta sanotaan, että muutoksiin varautunut organisaatio pärjää paremmin muutostilanteissa, voisiko yksilöistä ajatella samoin? (Sarkkinen, 2022).
Toisen painopisteen osalta nostaisin aikuiskoulutuksen kehitettäviksi opiskelijoiden perustaitojen kehittämisen niin digitalisaation, digilukutaidon, tietotekniikan käytön kuin yleisen teknologiaymmärryksenkin osalta. Toisekseen aikuisten hakeutuessa uudelle alalle opiskelemaan, on hyvä kiinnittää huomiota alalla vaadittaviin korkeamman tason digitaitoihin. Tämä edellyttää kuitenkin opettajien riittävää kykyä omaksua uusimpia teknologioita. Eräs aiemmin haastattelemani ammatillisen koulutuksen järjestäjä totesikin, että organisaatio ei ole välttämättä aina kypsä ottamaan käyttöön jotain teknologiaratkaisua, mikä voi hidastaa opetusteknologian käyttöönottoja (Paloheimo, 2022, s. 11). Tähän opettajien omaksumiskykyyn voidaan vaikuttaa opettajien digitaitojen ja teknologiaymmärryksen lisäämisellä. 
Digilukutaidon vahvistamiseksi ja disinformaation torjumiseksi Euroopan komissio julkaisi osana toimintasuunnitelmaan kuuluvia toimia lokakuussa 2022 yhteiset ohjeet (Euroopan komissio, 2021, vaihe 7). Näiden ohjeiden lisäksi aikuiskoulutuksen järjestäjä voisi tarkastella myös, miten aikuisten digiosaaminen ja lukutaito vastaa nykyisiä perusopetuksen mukaisia uusia lukutaitoja (ks. https://uudetlukutaidot.fi).
Sekä opettajan että oppilaitosorganisaation digiosaamisen arviointiin ja lisäkoulutustarpeen arviointiin voi hyödyntää Euroopan komission julkaisemia Selfie-työkaluja (ks. European comission, 2021) tai muita osaamista arvioivia työkaluja. 
Euroopan digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman toimet ovat edelleen käynnissä, kuten myös Suomessa jatkuvasti erilaisia digitalisaation ja teknologian hyödyntämistä ja kehittämistä tukevia hankkeita.

Työn murros jatkuu yhä ja sitä on johdettava niin kansallisessa kuin paikallisessakin tasolla. Voi riittää, että oppilaitoksessa on muutama kehitysintoinen viemään digitalisaatiokehitystä eteenpäin. Opettajana toimiessani ja edelleen yrittäjänä, teen jatkuvasti töitä sen eteen, että pysyn ajan tasalla digitalisaation ja uusimpien teknologioiden käyttömahdollisuuksista. Kehitys on hyvä aloittaa itsensä johtamisesta, sillä riittävä osaamistaso vahvistaa kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja taitoja opettaa osaamista eteenpäin.

- Reetta Paloheimo

Lähteet
Euroopan komissio, 2021. Euroopan digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma. Luettu 17.11.2022, haettu osoitteesta https://education.ec.europa.eu/fi/focus-topics/digital-education/action-plan.
European comission, 2021. Digital education: free self-reflection tools. Luettu 17.11.2022, haettu osoitteesta https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/self-reflection-tools.
Sarkkinen, M. 10.05.2022. Resilientissä organisaatiossa voi tehdä töitä hyvillä mielin. Haettu osoitteesta

Muita blogipostauksia

Back to Top